Infodeal Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

 

INFODEAL İŞ ÇÖZÜMLERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

INFODEAL İŞ ÇÖZÜMLERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak toplanan kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Şirket olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca çalışan adaylarımıza kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini Kanun’da tanımlı olan “Veri Sorumlusu” olarak açıklamak istiyoruz.

Şirket nezdinde iş başvurusunda bulunmanız veya devamla Şirket’le iş akdinizin kurulması halinde Şirket, meşru menfaati çerçevesinde sizden talep edebileceği veya sizin paylaşmayı tercih edeceğiniz tarafınıza ait kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemektedir.

Bu kapsamda, Şirket nezdinde kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki işlemler mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek yapılmaktadır;

a) İş Başvuru Sürecinde Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

Yukarıda belirtilen amaçla sınırlı ve ölçülü olarak aşağıda belirtilmiş olan kişisel verilerinizi işliyoruz;
Kimlik verisi: Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz
İletişim verisi: E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız
Eğitim verisi: Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi
İş deneyimi verisi: Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Diğer: Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri vb. Özel nitelikli kişisel veriler: KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, din, mezhep veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Engelli çalışan çalıştırma zorunluluğu sebebiyle engel durumu verisi: Engellilik durumu bilgisi, sağlık verisi olması dolayısıyla özel nitelikli kişisel veridir. Engelli çalışan çalıştırma zorunluluğu halinde, pozisyonun niteliği gereği engel durumu bilgisi talebi, iş akdinin kurulması halinde engel durumunun tespiti kapsamında sağlık bilgileri ve engel durum raporu bilgileri açık rızanıza dayanarak toplanmaktadır.

Başvurulan pozisyonun niteliği gereği istisnai olarak sabıka kaydı bilgileri, sağlık durumu ya da hastalık raporları bilgileri açık rızanıza dayanarak toplanabilmekle birlikte, sayılan kişisel veri kategorileri dışında, özgeçmiş paylaşma esnasında manuel olarak doldurduğunuz alanlarda verdiğiniz kişisel verilerinizi / özel nitelikli kişisel verilerinizi de (örneğin özgeçmişinizdeki “Fotoğraf” bölümü gibi) özgeçmişiniz içerisinde kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, izin vermeyi tercih etmediğiniz durumda, manuel olarak doldurulan alanlara kişisel bilgilerinizi girmemenizi öneririz.

b) İş başvuru sürecinde kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda paylaşılan veya beraber çalıştığımız insan kaynakları firmaları aracılığıyla temin edilen veya tarafınıza referans olan 3. kişilerden şirkete ulaşan bilgi belgelerde yer alan kişisel veriler; otomatik olan veya olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda şirket arşivlerinde, e-mail ortamında, şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulabilmektedir.

c) İş başvuru süreci kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
Çalışan adayı/ stajyer/ öğrenci/ başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
İstihdam yaratılması ve işe alım sürecinizin en doğru ve faydalı şekilde yürütülmesi,
İstihdam sağlayacağımız pozisyonlar için en doğru adaya ulaşabilmemizin sağlanması,
Sizden gelen talep ve başvurulara cevap verilebilmesi,
Başvuran adayların incelenmesi ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
Devam eden süreçte çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
İletişim faaliyetinin yürütülmesi,
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması.

d) Kişisel verilerinizi nerelere aktarıyoruz;

Kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:
Şirketin ilgili departmanları ve çalışanları
İŞKUR,
SGK,
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

e) Toplanan kişisel verileri hangi hukuki sebeplere dayanarak işliyoruz;

Açık rıza,
Kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Meşru menfaat,
Sözleşmenin ifası.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize başvurma hakkınız bulunmaktadır:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak talep ve başvurularınızı; kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle; infodeal.com’da yer alan “Başvuru Formu” aracılığı ile, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresi olan “Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi, Şişhane Sk. No:5 Kat:2, 34433 Beyoğlu/İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilir ya da dilan.kurt@infodeal.com e-mail adresine, tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz. Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştıracaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVK Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla,
INFODEAL İŞ ÇÖZÜMLERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.